Photo 1 of 1 in امروزه مرد?

Pin It
امروزه مردم بیش از هر زمانی ابزارِ زندگی کردن را دارند، ولی هیچ معنایی برای زندگی کردن ندارند! ?ویکتور فرانکل @rroga ?
Added August 3, 2019 - Share - Report - Download


0 comments